XML Акронимдер

XML

XML деген сөздүн кыскартылган түрү Extensible белгилөө тили.

Маалыматтарды адам окуй турган жана машина окуй ала турган форматта коддоо үчүн колдонулган белгилөө тили.